Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Rešpektujeme súkromie a ochranu osobných údajov našich čitateľov, preto zhromažďujeme len také informácie, ktoré potrebujeme na konkrétne účely. V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj „Zákon“) spracúva vaše osobné údaje v rozsahu a za podmienok:

Prevádzkovateľ
Slovenský ľudový umelecký kolektív, štátna príspevková organizácia so sídlom na adrese Balkánska č. 31, 853 08 Bratislava, IČO: 00164780, je prevádzkovateľom, ktorého môžete kontaktovať vo veci uplatnenia vašich práv v oblasti ochrany osobných údajov na:

 • na e-mailovej adrese gdpr@sluk.sk alebo
 • poštou na adrese Slovenský ľudový umelecký kolektív, OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV, Balkánska č. 31, 853 08 Bratislava - Rusovce.

Odpovieme vám bez zbytočného odkladu najneskôr do jedného (1) mesiaca, prípadne do dvoch (2) mesiacov, ak sú splnené zákonné podmienky na predĺženie tejto lehoty.

Prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorú môže dotknutá osoba kontaktovať v súvislosti so všetkými otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania svojich práv podľa Nariadenia GDPR; kontaktné údaje na zodpovednú osobu: e-mail: gdpr@sluk.sk alebo písomne na adrese prevádzkovateľa s označením „ZODPOVEDNÁ OSOBA GDPR“.

Osobné údaje, ktoré o vás spracúvame a prečo?

 1. Pri zakúpení vstupenky budeme spracúvať Vaše osobné údaje za účelom plnenia z kúpnej zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR). Tieto údaje spracúvame v rôznom rozsahu podľa spôsobu, akým si vstupenku zakúpite. Štandardne si od Vás pýtame kontaktné údaje (meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo) za účelom poskytnutia informácií týkajúcich sa predstavenia. Prostredníctvom uvedených údajov máme možnosť Vás informovať o zmenách v programe, ktoré sa vzťahujú na Vami zakúpené predstavenie.
 2. V prípade, ak sa zapojíte do súťaží, ktoré organizujeme, budeme spracúvať údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, PSČ. Na zapojenie sa do súťaže však potrebujeme Váš súhlas so spracovaním osobných údajov. Tento môžete kedykoľvek odvolať, čo však bude mať za následok nemožnosť ďalšej účasti na súťaži.
 3. Vaše osobné údaje spracúvame aj za účelom marketingovej komunikácie (zasielanie newsletterov), ktorou Vás budeme informovať o pripravovaných akciách či iných novinkách, a to v rozsahu max. meno, priezvisko, e-mail. Na odber newsletterov sa môžete prihlásiť priamo na našej internetovej stránke www.sluk.sk.

Vaše osobné údaje za týmto účelom budeme spracúvať odo dňa zakúpenia vstupenky, resp. samostatnej registrácie na odber newsletterov, až pokým nevyužijete svoje právo sa z odberu newsletterov odhlásiť formou jednoduchého odkazu v každom zaslanom newsletteri, či formou námietky priamo na vyššie uvedenej e-mailovej adrese.

 1. Za účelom propagácie organizovaných akcií či predstavení vyhotovujeme fotografické či audiovizuálne záznamy. Takéto spracúvanie osobných údajov vykonávame na základe tzv. oprávneného záujmu prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, pričom medzi oprávnené záujmy patrí informovanie verejnosti o kultúrnych podujatiach a predstaveniach organizovaných Prevádzkovateľom. Môže sa teda výnimočne stať, že budete súčasťou týchto fotografií, ktoré by mohli byť zverejnené aj na internete či inom verejne prístupnom mieste. Aj v tomto prípade máte možnosť využiť námietku, ktorú nám zašlete na vyššie zverejnenú e-mailovú adresu.

Kto bude spracúvať vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budú spracúvané výhradne poverenými zamestnancami/zamestnankyňami Prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám, ani prenášané do iných krajín.

Aké máte práva?

Informujeme váš, že máte nasledujúce práva, ktorých podmienky sú stanovené v Nariadení GDPR ako aj Zákone. Máte právo požadovať od Zamestnávateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa vás týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Podrobnejšie sú tieto práva  upravené v článkoch 15 až 23 Nariadenia GDPR ako aj nižšie v tejto informácii.

 1. Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame.

Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

 1. Právo na opravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

 1. Právo na vymazanie

Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

 1. Právo na obmedzenie spracúvania

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

 1. Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

 1. Právo namietať

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

 1. Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním

Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Skutočnosť, či sú vaše osobné údaje spracúvané prostredníctvom týchto spracovateľských operácií si overte v príslušnej sekcii, podľa účelu spracúvania.

 1. Právo podať sťažnosť

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu. Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme.

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby.

 

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna