Zriaďovacia listina

Znak SR

MINISTERSTVO KULTÚRY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bratislava 19. apríla 2010
Číslo: MK-1359/2010-10/5409

ROZHODNUTIE
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
o vydaní Zriaďovacej listiny Slovenského ľudového umeleckého kolektívu

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 9 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vydáva

zriaďovaciu listinu

názov organizácie: Slovenský ľudový umelecký kolektív /SĽUK/
sídlo organizácie: Balkánska 31, 853 08 Bratislava
identifikačné číslo organizácie: 00164780
zriaďovateľ organizácie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
dátum zriadenia: 5. septembra 1949
Štatutárny orgán: riaditeľ
forma hospodárenia: príspevková organizácia.

Čl. I
Základný účel a predmet činnosti

1. Slovenský ľudový umelecký kolektív je štátna profesionálna umelecká inštitúcia s celoslovenskou pôsobnosťou v oblasti umeleckého spracovania a interpretácie folklóru, ako aj v oblasti starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru Slovenska.

2. V rámci svojho predmetu hlavnej činnosti plání najmä tieto úlohy:
a) vytvára umelecké, výchovné a vzdelávacie programy, ktoré rôznymi úrovňami štylizácie, spôsobmi interpretácie a umeleckého spracovania nadväzujú na folklórne prejavy a ktoré pristupujú k tradičnej ľudovej kultúre Slovenska ako k svojmu hlavnému inšpiračnému zdroju;
b) verejne predvádza umelecké, výchovné a vzdelávacie programy na vlastnej umeleckej scéne, mimo nej doma i v zahraničí;
c) zachováva, dokumentuje a prezentuje staršie i súčasné prejavy tradičnej ľudovej kultúry Slovenska, zvlášť dokumentuje a prezentuje svoju vlastnú činnosť;
d) je hlavným realizátorom vládnej Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru;
e) plní funkciu kompetenčného centra vo vzťahu k napíňaniu Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, iné štátne organizácie, ako aj neštátne subjekty zaoberajúce sa tradičnou ľudovou kultúrou a v súčinnosti s nimi koordinuje činnosť zameranú na starostlivosť o tradičnú ľudovú kultúru Slovenska;
f) organizuje kultúrno–spoločenské podujatia, ktoré propagujú jeho činnosť a ktoré sú zamerané na ochranu, šírenie, dokumentáciu, propagáciu, sprístupnenie a umelecké spracovanie tradičnej ľudovej kultúry Slovenska;
g) vyvíja ďalšie významné kultúrne aktivity v oblasti svojej činnosti;
h) prezentuje svoju umeleckú, výchovnú a vzdelávaciu činnosť v prostriedkoch masmediálnej komunikácie;
i) pripravuje a vydáva printové, zvukové, obrazové a iné multimediálne nosiče, ktoré rozširuje za účelom dokumentácie a propagácie svojej činnosti, ako aj za účelom výchovy a vzdelávania;
j) vykonáva sprostredkovateľskú a agentúrnu činnosť v rámci predmetu činnosti;
k) vykonáva reklamnú a propagačnú činnosť v rámci predmetu činnosti;
l) vyrába scénické dekorácie a kostýmy pre vlastnú umeleckú činnosť;
m) prenajíma nebytové priestory, alebo ich časti, prípadne iný majetok štátu, ktorý má vo svojej správe a dočasne ho nevyužíva.

Čl. II
Forma hospodárenia

1. Slovenský ľudový umelecký kolektív je príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

2. Slovenský ľudový umelecký kolektív je svojimi príjmami a výdavkami zapojený na rozpočet Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktoré garantuje a kontroluje jeho činnosť a v prípade zistenia nedostatkov prijíma potrebné opatrenia.

3. Slovenský ľudový umelecký kolektív hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu a vo svojom mene nadobúda práva a zaväzuje sa.

4. Slovenský ľudový umelecký kolektív môže vykonávať podnikateľskú činnosť nad rámec základného účelu a predmetu činnosti v rozsahu stanovenom osobitným opatrením Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a za predpokladu, že plní úlohy určené zriaďovateľom a prostriedky získané podnikateľskou činnosťou využíva na skvalitňovanie svojho základného účelu a predmetu činnosti.

Čl. III
Vecné a finančné vymedzenie majetku

1. Slovenský ľudový umelecký kolektív spravuje majetok štátu, ktorý mu bol zverený na plnenie úloh v súlade so základným účelom a predmetom činnosti a ktorý nadobudol svojou činnosťou.

2. Nehnuteľný majetok štátu spravovaný Slovenským ľudovým umeleckým kolektívom predstavujú nehnuteľnosti, ku ktorým má zapísané práva v príslušných katastroch nehnuteľností.

3. Spravovaný majetok štátu vedie vo svojej účtovnej a operatívnej evidencii. Zverený majetok štátu vo vecnom a finančnom vymedzení tvorí prílohu č. 1 k tejto zriaďovacej listine.

Čl. IV
Štatutárny orgán

1. Štatutárnym orgánom Slovenského ľudového umeleckého kolektívu je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister kultúry Slovenskej republiky.

2. Štatutárny orgán riadi organizáciu a zodpovedá ministrovi kultúry Slovenskej republiky za jej činnosť.

3. Štatutárny orgán v súlade so zriaďovacou listinou určuje organizačnú štruktúru, vydáva organizačný poriadok a pracovný poriadok.

Čl. V
Určenie doby, na ktorú sa organizácia zriaďuje

Slovenský ľudový umelecký kolektív je zriadený na čas neurčitý.

ČI. VI
Záverečné ustanovenia

1. Zrušuje sa rozhodnutie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní zriaďovacej listiny Slovenského ľudového umeleckého kolektívu č. MK–507/2000–1 zo dňa 28. marca 2000.

2. Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 19. apríla 2010.

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna