Verejný odpočet za rok 2011

Dňa 14.5. 2012 sa uskutočnil verejný odpočet činnosti a hospodárenia Slovenského ľudového umeleckého kolektívu za rok 2011 za účasti predstaviteľov Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Riaditeľ  SĽUK-u doc. Juraj Hamar, CSc. a námestníci jednotlivých úsekov informovali o realizovaných činnostiach za uplynulý rok i plánovaných projektoch.

SĽUK ako prevažne zájazdové teleso uskutočnil  v roku 2011 77 predstavení na Slovensku i v zahraničí, v súlade s cieľom vytýčeným v kontrakte organizácie so zriaďovateľom. Vďaka úspešnému projektu organizovaných predstavení pre deti  s názvom Gašparkove utorky v SĽUK-u, ale aj tradičnému uvádzaniu premiérových programov odohral SĽUK až 27 predstavení na svojej domovskej scéne. DIVADLO SĽUK ožilo aj prezentovaním tvorby mladých umelcov (projekt FOLKCOOL, predstavenia študentov VŠMU), hosťovaním rôznych tanečných i činoherných predstavení.

SĽUK okrem reprízovania programov svojho širokého repertoáru (Chorea Slovaca, Tancovali naši vašim, Výber z tvorby, Budú hrať, Gašparko, Vinšujeme vám, a i.) pripravoval v priebehu roka 2011 dva koprodukčné projekty, ktoré mali premiéru v 1. štvrťroku 2012 – tanečné predstavenie Tanec medzi črepinami a koncert Henry Tóth a SĽUK. V rámci cyklu Stopy v SĽUK-u sa 6.júna 2011 uskutočnilo aj multimediálne predstavenie Spomienka na Tibora Andrašovana pri príležitosti 10. výročia smrti tohto významného skladateľa. SĽUK si uvedomuje dôležitosť kontaktu s mladým divákom a jeho výchovy ku vzťahu k tradičnej ľudovej kultúry, a preto založil tradíciu podujatia Deň detí v SĽUK-u, ktoré sa stretlo s mimoriadne pozitívnymi ohlasmi.

Koordinačné centrum tradičnej ľudovej kultúry pokračovalo v roku 2011, napriek problémom s finančným zabezpečením činnosti v implementácii vládnej Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru. Z podujatí, ktoré sprístupňujú  a prezentujú činnosť KC TĽK, spomeňme aspoň informačný seminár (17. 3. 2011) a slávnostné vyhlásenie prvkov zapísaných do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska (15.12.2011). V tomto roku sa tiež pokračovalo v tvorbe encyklopédie, ktorá bola v apríli 2012 predstavená a sprístupnená verejnosti na webovej stránke www.ludovakultura.sk.

Vedenie SĽUK-u  okrem iného konštatovalo viditeľné  zvýšenie záujmu o umelecké posty, napriek znižovaniu počtu pracovných úväzkov v organizácii v dôsledku zníženia mzdových prostriedkov a stavu zamestnancov zriaďovateľom. Svedčí to aj o zvyšovaní renomé umeleckého súboru a budovaní značky SĽUK-u. 

Celú výročnú správu za rok 2011 si môžete prečítať tu.

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna