Smernica o informáciách

SMERNICA

na vykonávanie zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) v pôsobnosti Slovenského ľudového umeleckého kolektívu (ďalej len SĽUK).

Čl. I.
Všeobecné ustanovenia

1. SĽUK sprístupňuje podľa zákona informácie, ktoré sú dostupné v rámci organizácie a ktorých poskytovanie nie je obmedzené v zák. č. 211/2000 Z. z. Ak SĽUK nemá informáciu aktuálne k dispozícii, hoci mu to zákon ukladá, je povinný neodkladne informáciu doplniť a poskytnúť.

2. Každý žiadateľ má právo na prístup k informáciám, podľa bodu 1 tohoto článku, ktorých poskytovanie nepodlieha obmedzeniu podľa zákona.

3. Informácie o činnosti SĽUK–u sú prístupné v sídle SĽUK–u a v sieti internetu na elektronickej adrese www.sluk.sk.

4. Ak žiadateľ trvá na priamom sprístupnení informácie, môže podať SĽUK–u žiadosť.

5. Žiadosť o sprístupnenie informácie možno podať ústne alebo písomne, ako aj iným technicky vykonateľným spôsobom.

6. Zo žiadosti musí byť zjavné, že je určená SĽUK–u, kto ju podáva, ktorých informácií sa týka a aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje. Ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne SĽUK so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie.

7. Ak žiadosť neobsahuje náležitosti uvedené v bode 6 tohto článku, SĽUK neodkladne vyzve žiadateľa, aby neúplnú žiadosť v lehote určenej zákonom doplnil. Zároveň žiadateľa poučí ako treba doplnenie urobiť. Ak napriek výzve žiadateľ žiadosť nedoplní, SĽUK žiadosť odloží.

8. Ak SĽUK nemá požadovanú informáciu, ale má vedomosť, kde možno informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní povinnej osobe, inak žiadosť odmietne rozhodnutím. Postúpenie žiadosti SĽUK bezodkladne oznámi žiadateľovi. Lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť dňom, keď povinná osoba dostala postúpenú žiadosť.

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna