Michal Kvasnička

Počas štúdia na kon­zer­va­tó­riu som pô­so­bil v sú­bo­re sú­čas­né­ho tan­ca Human Art Space vo FS Trnaf­čan a nes­kôr v OZ Kubán­kov sen. Na fol­kló­re sa mi pá­či roz­ma­ni­tosť na­šej kul­túry, kto­rá je v kaž­dej ob­ci iná. Sú­čas­ťou SĽUK-u som od roku 2015.

Skip to content