Vivien Takácsová

So slo­ven­ským fol­kló­rom som sa stre­tla na Ta­neč­nom kon­zer­va­tó­riu Evy Jaczovej. Vy­štu­do­vala som VŠMU a ako pe­da­góg pô­so­bi­la v gym­nas­tic­kom klube DANUBIA, DFS Kis Zúgó a vo FS Ekonóm. Tan­co­va­la som v sku­pine Pozs­ony Tán­ce­gyüt­tes. Od roku 2016 som v SĽUK‑u.