Zuzana Minárik

Od moder­ných tan­cov, cez spo­lo­čen­ské tan­ce, štú­dium baletu na Sú­krom­nom taneč­nom kon­zer­va­tó­riu Du­šana Nebylu a roč­nom pô­so­bení v pro­fe­sio­nál­nom FS Sor­bi­sches Nati­onal-En­semble som sa v roku 2012 dos­tala až do SĽUK‑u. Tan­cu­jem tiež v CreDance.